SIBYLA: Konec Evropy

Naplňující-se starobylé proroctví královny ze Sáby

Vzácná kniha, která vám odhalí minulost, přítomnost, i budoucnost světa. Kniha, která jde s lidstvem po celá pokolení, která byla již tolikráte zakázána, spálena na hranici a jejíž obsah lidé zachovali až po dnešní časy. Sibyla předpověděla i konec Evropy, který se jistě naplní podle jejích slov, právě tak, jako se splnila proroctví minulá a jako se přesně plní její věštba o dnešní době.


Stáhnout e-knihu

+ BONUS ZDARMA: dárek pro prvních 100 nejrychlejších

Nejpravdivější proroctví kněžny Libuše

„O kéž by nezapomínali svého českého původu a cizinců mnoho do našich zemí nepřiváděli! S cizinci přijde do zemí našich jiný mrav, kaziti se bude naše rodná řeč a padati v nevážnost. Nepravosti rozhnízdí se zde, cizí lidé bohatství zde dojdou na škodu lidí domácích. Nastanou nesváry a různice, přijdou proto vojny ...“ - Digitalizované vzácné vydání z roku 1896

Přijde doba úpadku

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Nápojů opojných v míře nebývalé užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstva zánik úplný hroziti bude. A pak-li se z ženy, nápoj omamný požívající, dítě zrodí, tichému šílenství propadne. Tyto děti pak nebudou více potomků míti.

Na rukou i nohou těžké zlaté a kamenné ozdoby nositi budou. Jednou velmi dlouhý, pak krátký, a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou. Rovněž ústa svá a oči mnohým pozmění, takže žena v té době sově podobati se bude.

A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých vůbec poslušnými nebudou, neboť dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.

Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.

Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.

Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.

Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.

Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou. Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní. Jejich těla pomalu uhnívati budou. Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.

Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře. Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

A já pravím tobě: Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl. A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.

A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla a člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.

Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr i oblaka.

Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl. Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

Země Evropa

Zaznamenáno jest : Původ mnoha zla, veškeré bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští je nutno hledati jenom v Evropě. Dnes ještě ani Evropany neznáme, ale naši potomci je poznají. Země Evropa jest zemí studenou a mrazivou a proto také zemí bez lásky. Tam, kde Slunce málo přichází, kde mírný vánek od moře nevane, tam jest vždy chlad, a to nejenom v těle, ale i v duších.

Proto Evropané budou vždy chladnějšími, ale také dobyvačnějšími. Dobudou nade všemi národy mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřit ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť i kus této země bude Evropanům národem od východu zabrán.

Evropané budou nositeli myšlenek východních, ale nebudou moci tyto uskutečniti, neboť, byť i tělesně a ve válce dovedli vždy ukázati mnoho houževnatosti, přece duševně nedosáhnou nikdy té výše a té síly, jako národové ze zemí, v nichž slunce prvý svit dává.

Toť zákon Vesmíru, že ten, který je Slunci a hvězdám nejblíže, vždy více dokáže nežli ten, k němuž Slunce a hvězdy daleko mají.

Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění, a proto také Evropa změní každé století svou tvářnost.

Vládcové Evropy nebudou nikdy moci říci, že jejich rod bude vždy vládnoucím, neboť žádný rod v Evropě nebude vládnouti déle než sedm generací. Pak zajde. A tak jako prvá generace každého rodu bude lidem vlídně přijata, tak bude každá poslední generace ze zemí, v nichž vládla, týmž lidem vyhnána.

Proto říkám tak, jak to dnes ve hvězdách psáno vidím, že všichni vládcové různých zemí Evropy vždy ve vyhnanství a zapomenutí zemrou.

Hle, přirovnejte vždy každého vládce ke hvězdě, jíž záře se chvostu podobá - vpadne do vesmíru, září svou zastíní jiných hvězd lesk a snad po několik hvězdných nocí vesmíru trůní. Ale cesta jí tam Hospodinem určena nebyla, a proto i tato hvězda musí z vesmíru odejíti daleko do neznáma, aby se vrátila po staletích či tisíciletích. Vracejí se proto vždy samovládcové do každé země, vracejí, zasvítí, zastíní chudý a obecný lid, a přece musí odejít pryč, aby se v téže podobě nikdy nevrátili.

Proto také Evropané s těmito přesuny budou vždy v sobě počítati a jejich životy budou vždy životem plným úzkosti a strachu před zítřkem. Avšak jednou, jednou přijde jim doba plné zralosti, kdy oni zítřek stejně vítati budou jako den, který již zašel a o němž budou moci říci: Ano, ten den zde byl a já ho prožil v bázni boží a sprave- dlnosti tak, jak Hospodin kázal a zítřek prožiji rovněž tak.

Zítřek snad bude pro mne více, neboť dnešek mne naučil mnohému, co zítra plně upotřebím pro sebe, své bližní, pro blaho národa a ke cti a chvále Hospodinově.

Ano, přijde den, kdy Evropané takhle budou hovořiti, ale snad i pro ně bude to dosti pozdě. Pozdě proto, že odkládali vše na den příští, ale dnešek považovali vždy za den přechodný, kdy všechno možno na zítřek odložiti. A právě tento zítřek přinese Evropě mnoho zlého, mnoho co nikdy Evropa nedostane zpět.

Konec Evropy

Jaký bude zítra pro nás den?

Celá Evropa bude žíti ve strachu co bude zítra! Co lidé na východě žijící? Kdy se na nás vrhnou, aby nás úplně vyhladili? Nikdy předtím Evropané ze zemí východních strach neměli! Východní země se zdály příliš vzdáleny, než aby se jimi blíže zabývali! Avšak v době, kdy člověk urazí za jeden den podivnými stroji vzdálenost větší nežli dříve za celý měsíc, bude tato vzdálenost nepatrná.

Najednou jako z mlhoviny objeví se zemi Evropě ohromná kometa žlutého lesku, která by mohla zemi tuto úplně spáliti. Nejhorší boj, který Evropa povede bude boj východu se západem! Všechny války, které kdy byly předtím, budou jen malým nedopatřením, byť se celá Evropa mezi sebou tehdy rvala.

Ach Evropo!

V Tvém lůnu se bili příslušníci jednoho kmene, i když nemluvili jedním jazykem, ale zde bude válka, kdy půjdou proti sobě dva naprosto odlišné kmeny: východní a západní.

Člověk černý nenávidí člověka bílého a říká mu nevěřící! Člověk žlutý neřekne jinak bílému nežli pes! Naštěstí ono mohlo být zažehnáno, kdyby národové černí a žlutí mezi sebou válku v těch dobách začali! Tomu však nechci věřit, neboť tyto národy se mezi sebou vždy domluví. Domluví se hlavně proto, že přílivem bělochů ztratí svůj vliv na vlastní zemi! Běloch jim je ve všem jen překážkou! Proto také, budou-li chtíti své národy zachovati, musí se spojit! Co bude Evropan vědět v té době o Východu? Nic, zhola nic!

Bude snad Evropan věděti, že tam na Východě jsou lidé, kteří jsou předurčeni k tomu, aby mu sloužili a aby snad jednou přišli pod jeho nadvládu!

Mnohé evropské země budou míti v těch dobách takovou moc a sílu v zemích východních, že ani ve vlastní zemi tolik moci míti nebudou.

Není snadným podrobiti si národy, kteří hloubali do té doby jenom ve vědách záhadných a přehlíželi záludnost Evropanovu. Avšak přijde i ta doba, že lidé z Východu poznají, že Evropan jim není přítelem, že Evropan není učitelem, ale že přišel k nim se změněnou tváří jen proto, aby je zotročil!

Lid se bude vzdělávati v písmě i ve zbrani, bude konati vše, aby jednou tuto krutovládu svrhl.

Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou lid obecný nutiti, aby jejich jazykem mluvil. Snad se jim vše podaří! Snad se jim podaří i to, aby lidé východní pro zájmy Evropy jeden druhého vraždili! Podaří se jim i to, aby vznešení východňané jejich jazykem mluvili, ale nepodaří se jim nikdy porobit si srdce malého východního člověka!

Srdce nikdy nepodrobíš zbraní! K srdci musíš vždy jen srdcem! Kdo má srdce malého člověka, má srdce celého národa! Boháč a pán každého národa, a tedy i národů východních, dá se koupiti za zlato! Chuďas a člověk obecný se za zlato prodati nedá, neboť on má v té zemi kus svého srdce, kus půdy, kterou obdělával a tyto dvě věci se zlatem zaplatit nedají!

I když snad lesk nabízeného zlata oči oslepuje a stín zbraní duše zatemňuje, tento malý člověk půjde, a národu věrný neustoupí. Nezaprodá se!

Zbytečně, naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili! Zbytečně budou prolévati svoji krev! Zbytečně budou mařit a plýtvat svými silami! Lépe, opravdu lépe by učinili, kdyby těchto sil použili ke zvelebení a zdokonalení svých vlastí! Ráj by měli zde na Zemi! Ráj a věčnou blaženost! Budou však míti peklo!

Dobudou-li Evropané dnes jednoho národa na Východě, tu se jim na druhý den jiný národ opět vzbouří! Ponesou-li rok či dva vítěznou korouhev některé podmaněné země, pak mohou býti jisti, že třetím rokem ponesou si z této země tisíce mrtvých! Ukradnou-li této zemi zlato a různé plodiny v domnění, že se tím obohatili, tu bych jim řekla, že toto všechno zase oné zemi dříve nebo později vše vrátí! Nadvláda Evropanů nad východňany bude loupež a vražda!

Pod záminkou vysvobození východních národů z temna, jak Evropané své výpady na Východ nazývati budou, se nesmějí díti tyto věci!

Ano, chceš-li ten či onen národ z temna vysvoboditi, chceš-li mu dát světlo, pak běž k němu s otevřeným srdcem svým a promluv k němu, máš-li příčinu, pouč a snad i pokárej! Ale pro Hospodina nezabíjej! Myslíš, že někomu dáš zabíjením víru v Boha? Myslíš, že zabíjením na východě docílíš toho, čeho jsi docílil v Evropě?

Ano, Evropa je docela jiná než-li Východ! Na Východě již světlo bylo v té době, když v Evropě ještě byla tma. Východ zůstane věrným čisté pravdě, ale západ, tedy Evropa, si pravdu upraví podle své potřeby.

Což srovnává se s myslí opravdově věřícího, aby tato znetvořená pravda byla násilím vyvážena na Východ? Budou však říkat, že Východ nepřevzal víru v Mesiáše! Dobrá! Ale i když nebudou věřiti v Mesiáše, přece budou míti víru v něco, co bude stejně čistým a posvátným, jako Mesiáš sám!

Řekne snad Mesiáš, aby jeho učení zbraní a násilím šířeno bylo? Ne! Ale pokud slov proroků použíti mohu, pošle učedníky do celého světa, aby učili všechny národy!

Jednou ten den přijde, že i Východ nalezne k Mesiášovi cestu, aniž by k tomu násilí zapotřebí bylo.

Zamyslete se všichni Vy, kteří v těch dobách žíti budete a jichž snahou bude dobýti Východu! Nedobudete ničeho! Nedobudete, ale obrátíte proti sobě národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, které dobudou Vás! Dotud bylo dobře s Vámi, když jste se dívali k Východu, jako k něčemu nejasnému, po čem Vám nic nebylo!

Moje nová a bývalá vlast, Etiopie, pakli Vámi jednou dobyta bude, stane se Vaším pohřebištěm. Lev z kmene Judova zaškrtí Vás, abyste již nikdy proti Východu nešli! Celý Východ mu půjde na pomoc! Od moře k moři, od řek k řekám, od hor k horám ponese se válečný zvuk:

Pryč se Evropou!

Pryč s tyrany!

Pryč s těmi, kteří se jménem Mesiáše na rtech vraždí!

Evropa zatřese se ve svých základech! Ten hrozný nápor nikdy Evropa nebude očekávat! Viděla vždy Východ jako obětního beránka, jehož krví by se stále živiti mohla a najednou takový nápor? Beránek promění se ve lva!

Co se stane potom?

Žluté nebezpečí

Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na poražení Východu. Nikdy předtím tyranové tak svorni nebyli! Tentokráte půjde o jejich hlavy. Půjde o jejich mocenské postavení na Východě!

Ztráta toho znamená pro ně ztrátu snad i jejich vlastních zemí! Poznají najednou, že jejich mocenský a otrokářský svět zachvěje se v základech. Útokem by v tomto případě nic nezískali. Tentokrát ukáže se opět v pravém světle tvář Evropy.

Proč my? Proč máme obětovati my svůj majetek a své životy pro záchranu svých panství na Východě? Proč má krváceti lid západní, když východního je pro bojiště dost? A přijdou s maskou zachránců k jednomu ze žlutých kmenů a budou ho štváti proti druhému národu žlutému!

Ano, tak bude pro ně prozatím nejlépe když dva nejsilnější žluté národy budou mezi sebou válčiti a prolévati krev! Ale ani tyto žluté národy nebudou zaháleti a i když mezi sebou budou několik let válčiti, přece konečně se dohodnou!

Poznají mezi sebou příbližnost svých kmenů. Poznají svou krev! A hlavně poznají, že všechny ty války, které mezi sebou vedli, byly výsledkem lživosti Evropanů! Zase uvidí Evropa, že tento Satanův čin se jí nepodařil. Opět se bude třásti hrůzou, co bude zítra!

Uklidnění

Po jednom z nejkrutějších náporů národů východních proti sobě nastane konečně jasno a vystřízlivění.

V Asii bude klid.

Afrika se zahalí v temné mlčení.

Egypt bude vyčkávat pravého okamžiku.

Tím hroznější bude tento klid, že byl takovou velkou řekou krve národů vykoupený. Evropané budou mlčky trpěnými pány na Východě.

Národové východní budou jenom čekat na vhodný okamžik, aby vyrazili. Východ otrocký bude mlčet, ale východ svobodný bude zbrojit! Národové žlutí budou míti zbraně, o nichž se nikdy nikomu nezdálo.

Pevnosti, které budou létat, lodi, které budou plouti pod vodou, pevnosti na zemi se pohybující, kovové ptáky, které budou ze země říditi a kteří budou nepřátelům smrt přinášeti. Podmořské čluny, které vzdálenost několika mil za pár vteřin urazí a všechno plovoucí na moři zničí.

Nebude si nikdo před těmito zbraněmi jist. Naleznou tě všude, kam by ses jen schovati chtěl a usmrtí tě tenkráte když nejméně toho budeš očekávati.

Ptáš se, kde tito národové vezmou ony zbraně? Od těch, kteří o sobě tvrdili, že jsou nositeli světla, že všechno jejich konání je v souladu s Hospodinem!

Tak smutné pravdy jsem dávno nevyslovila.

Smutné a pravdivé!

Poslední evropská válka

V poslední evropské válce dá satanáš lidem do ruky něco, co jim nikdy předtím do ruky nedal. Jeden národ po druhém bude padati do válečné vřavy. Jeden národ po druhém bude upadávati! Tím okamžikem nastává konec lidského dění!

Ano, budou lidé ještě po této válce žíti, ale nebudu již více bádati o tom, co předtím bylo, ale budou vše počítati od konce této války.

Zde vidíte všichni Vy, kteří válčení schvalujete, kam lidstvo přivedete. Nic vám nepomůže, že budete mít kovové ptáky, které Vámi budou řízeni z hlubokých sklepení a budou nahoře sami létati a smrt neviditelnou roznášeti. Nic vám nebude platné, že budete již nemluvňata učit se zbraní zacházet. Nic Vám nepomůže, že dovedete otrávit vzduch, že na sta mil všechno umře!

Říkáte na obranu své vlasti? Což ti, tam, na druhém břehu, nemají svou vlast? Amen pravím Vám, cožkoliv činíte pro záhubu domnělých nepřátel svých, sami proti sobě činíte! Vždyť tam, na druhém břehu, jsou také otcové, matky, synové a dcery! Ti mají také právo na život!

Zahoďte zbraně! Nezabíjejte svých vlastních lidí!

Říkáte si ještě o sobě, že jste k obrazu Božímu stvořeni? Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, neboť všichni slouží Satanovi! Proč všechny tyto války? Ptáš se proč? Proč všechno utrpení celých generací? Pro zlato!

Počátek konce Evropy

V té době přestává býti Evropa zemí mocenskou a silnou! Všechno co měla, přebytky, které ostatním národům ukradla, vložila do vraždění.

Ctitelé Mesiášovi nebudou o nic lepšími. Půjdou bezhlavě za těmi, u nichž moc a zlato viděli! Kristus zůstane pro ně nerozřešenou otázkou minulosti.

Celá Evropa bude raněná slepotou! Celá Evropa bude se podobat nahému praotci Adamovi! Jen několik jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hlady, nemohouce práci nalézti a chleba si vydělati.

Ti, kteří budou míti chléb i zlato, než by se s lidem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany: Vlast je v nebezpečí! Je nutno porazit nepřítele! Pak budeme míti pro vás chléb i zlato! Ne my, ale nepřítel je tomu vinen, že zmíráte hlady! Přiznáváme, že máme pokladnice plny zlata a obilnice plné obilí, ale to máme připraveno pro vás, až bude vlast napadena.

A lid ubohý, nemyslící, trpící a hladovící, uvěří! Uvěří těm lotrům golgatským a půjde za nimi!

Ano, nepřítele nám poraziti, svou vlast tak zachrániti a pak budeme mít chleba!

Och tenkráte, kdybych já mezi lidem žila, tu šla bych mezi něho a řekla bych: Ne, lidé, vlast není ohrožena! Není pravdou, že vás chce nepřítel napadnouti! Nikdo nechce nikomu nic ukrásti. Tam na druhé straně jsou lidé právě tak trpící a hladovějící jako vy! Nevěřte,že půjdou proti vám! Ale váš hlad ohrožuje pokladnice a obilnice vašich pánů a proto vás lživě o opaku přesvědčují!

Není pánem, kdo chudáka hladem trpěti nechá!

Svoboda

Lidé budou volati po nové vlasti,budou žádati více svobody! Změní však svoboda a nová vlast srdce?

Nikoliv!

Srdce může změniti jen Láska a pravda! Láska a pravda změní člověka. Lásku a Pravdu budou hlásati různí kazatelé. Mnozí věřit nebudou tomu, co jiným kázati budou! Lásku a pravdu nemožno hledati na nebesích. Nechť hledá člověk ve svém okolí lidí, kteří se Láskou a Pravdou budou říditi! Kolik jich je?

Sám se Láskou a Pravdou nebude řídit i ten, který bude hledat Pravdu! A kdo se bude řídit Láskou a pravdou, bude všem ostatním na posměch!

Lid bude míti v mnohých zemích úplnou svobodu! Svobodu, ale která mu nedá plně najísti! Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří, která se lidem malým dějí? Boháči budou kvíleti nad svým zlatem! Dělníci budou vytýkati pánům, že jim zadrželi mzdu. Budou to svobodné země a přece jen budou shromažďovati své poklady, zatímco dělník bude zmírati hlady!

Práce nebude ceněna, jak ceněna by měla býti. Pohaněči a dohlížitelé budou dostávat zlato, zatímco dělník jenom měď. Proč? Či snad práce rukou, práce, která vlastně tvoří svět, nemá té ceny, jako popohánění? Má!

Jak by vypadal svět,kdyby všichni chtěli jenom pohánět? Kdo by zastavil přítok jarních přívalů? Kdo by zasel obilí? Ten pohaněč? Tito drábové a pohůnci snižují se pod úroveň nejdravějšího zvířete a nebude s nimi jako s lidmi počítáno! Proč každý chce být drábem? Líbí se jím žravost? Amen pravím jim: Pohoršení která svou žravostí způsobujete, vás pohltí!

Kdo to bude, který postaví Mesiáše před soud, odsoudí a nechá popravit? Drábi a bohatci! Kdo bude pronásledovat první učedníky Mesiášovi? Drábi a bohatci! A pamatujete si, že jsem předpověděla smrt člověka v plamenech za to, že pravdě učil? Kdo bude příčinou jeho slavné smrti? Drábi a bohatci!

Ach Evropo nešťastná, výbojná, hnusná, smilná a stále hřešící! Budeš příčinou svého vlastního pádu, neboť svým životem připravuješ si kříž, na němž dokonáš!

Vzpomeň Evropo na starý Řím, o němž jsem již mluvila! Dobře vzpomeň! Chudí a utlačovaní se s Římem zhýčkaným vyrovnají a chudí a utlačovaní zardousí Evropu! Slova všech proroků se vyplní! Vyplní se i slova tato!

I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice! Tuto bouři budou předcházeti hladové nepokoje chudáků v celé Evropě. Dnes na severu, zítra na východě, za týden na západě a za měsíc na jihu! Vichřice změní se v bouři! Bouře nebude nikoho šetřiti! Shnilá Evropa silně zaskřípe ve svých základech! A tentokráte se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek.

Egypt převezme velení! Rudé moře se naplní krví! Na vrcholcích pyramid objeví se první oběšení! V městě Jeruzalémě zbořen bude chrám! Celý svět vzplane! Asie zvítězí! Indové nabudou svobody! Arábie bude mít zase své království! Žlutí národové se spojí v jeden národ! Shnilá Evropa se scvrkne na jednu třetinu!

A co Řím? Dotud bude v Římě dobře, dotud bude Řím šťasten a bohat, dokud Římané zůstanou ve své zemi. Jaklmile budou mysliti, že země jejich jim nestačí a nastoupí cestu výboje, zahynou podruhé a naposledy!

Mnohý, který v knihách mých čísti bude, dočká se, uvidí, přečká a potom, jsa přesvědčen, uvěří!

Nastane zánik Evropské moci!

Kritická léta

Budou v těch dobách lidé znalí písma, avšak neřeknou lidu pravdu. A těch, kteří pravdu povědí, bude málo a ještě jim lidé věřit nebudou! A když budou chtíti lidem říci úplnou pravdu, budou vedeni na popraviště! Jim bude zcela jedno, co bylo včera, jim bude také jedno, co bude zítra. Dnešek bude pro ně směrodatným!

Dnes se míti dobře a zítra nechť přijde potopa!

Zdá se že tito novodobí proroci budou úmyslně lidu vše falešně předpovídati! To nebudou proroci, kteří toto všechno dělají z úcty k Hospodinu, ale proto, aby se na světě dobře měli! Pravda bude lží a lež se stane pravdou!

Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, jen o příští válce! Svou mluvou si přímo tuto válku přivolá. Když Evropa jenom a jenom o válčení a přípravách k válčení mluviti bude, pak se může jen války nadíti!

První válku Evropa přečká! Několik let bude hojiti rány, které válkou utrpěla, ale když rány přestanou bolet, tak začne znovu! Mezi lidmi zavládnou bojovné a válečné písničky. Zásobárny budou naplněny zbraněmi! Jeden před druhým bude se báti proti válce něco říci! Bratr bratru věřiti nebude!

A tak, až uplyne dvacet let od ukončení první války evropské, tak se mohou Evropané dočkati v tom roce války příští. Tato válka bude největším úspěchem Satanovým, proto ti, kteří ji vyvolají, prohlásí ji za válku svatou! Běda těm kteří ji vyvolají! Zahynou aniž by se dočkali jejího konce!

Bude, jak z mých knih se lidé dovědí, tolik přesunů v celém světě, že každý kámen na světě bude ještě jednou obrácen! A přece to nebude nic platno! Bude muset přijít katastrofa!

Katastrofa

Poslední válka bude nejhroznější a napadne Evropu v letech, kdy toho nejméně čekati bude!

Žlutí a černí po tisíciletích stanou se nositeli pravdy, práva a spravedlnosti! Ti, o nichž se pochybovalo, že jsou schopni odporu, ti, kteří byli dáváni mnohdy bílými lidmi po úroveň dobytčat, přijdou, aby účtovali!

V mnohých zemích na dalekém severu bude člověk černý míti menší cenu nežli brav! Lidé na dalekém severu nepodají vody umírajícímu člověku černé pleti, ba naopak, vidouce, že k smrti znaven jest, vytáhnou ho na popraviště! Tak bezohlednými budou bílí lidé vůči černým!

Snad v Boha věřiti nebudou, namítáš? Budou! Snad více, nežli národové jiní, ale budou mylně předpokládati, že Hospodin jenom učení své a učení Mesiášovo lidem bílým dal! Může kdo potvrditi, že Mojžíš byl bílý? Nemůže!

Pravdivá-li báj o Adamu a Evě, že jejich domov mezi Eufratem a Tigridem byl, pak i oni byli černými, neboť v zemích těch lidé bílí nikdy nežili! Pravdivá-li však báj, že kraje kolem Nilu byly prvním domovem člověka, pak ani ten nebyl úplně bílý, ale žlutý! Nezáleží dnes ani v letech budoucích, je-li člověk plemene bílého nebo žlutého, ale jakým člověk jest! Jak pohlížel by člověk bílý, kdyby černý s ním takto zacházel? Věřil by ještě v Hospodina?

Snad i to bude příčinou, kromě těch, které jsem již vyjevila, že k této hrozné řeži dojde! Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou? Pak přijde poslední část dějin lidstva! Neboť potom nebude již více pro člověka doba vzestupu, ale sestupu! Nemyslím tím mravního! Ba naopak! Člověk bude chtít překonat svými divy Hospodina! Pozná, že vše je marno!

Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda a panství Mesiáše. Satan bude poražen na věky věkův! Evropa pozbude svého neúměrného mocenského postavení! Člověk černý i člověk bílý budou si vzájemně rovni! Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovati ke dni poslednímu. Dvacátéprvé století přivítá člověka nového a svobodného!

Líbila se Vám ukázka? Stáhněte si celou e-knihu jen za 69 Kč!

E-knihu v univerzálním formátu PDF otevřete v každém počítači, tabletu i v Kindlu.
Budete přesměrováni na BEZPEČNOU platební bránu GoPay pod dozorem ČNB.